Fibre Service

Fibre Service – servis, údržba a správa optických sietí

Spoločnosť HEIZER OPTIK s.r.o. na všetkých ňou vybudovaných optických sietach a trasách vykonáva:

 • záručný servis (oprava skrytých porúch, príp. nedostatkov)
 • pozáručný servis (oprava porúch bez časovej garancie)
 • prípadne zmluvne dohodnutú údržbu

VYJADRENIA A VYTÝČENIA SIETÍ FIBRE NET

Spoločnosť Heizer Optik v súčasnosti vykonáva správu siete dcérskej spoločnosti FIBRE NET s.r.o. v meste Dunajská Streda a vybudovaných úsekoch diaľkovej trasy BA-KE a k tejto vydáva vyjadrenia o existencii TKZ (telekomunikačných zariadení) na adrese: HEIZER OPTIK,s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, (budova AB2-č.dv.120), bez stránkových hodín (návštevu dohodnúť telefonicky na tel. čísle +421 908 94 88 00 ). Na tom istom čísle možno dohodnúť aj vytýčenie sietí spol. HEIZER OPTIK s.r.o. ku ktorým bolo vydané kladné stanovisko o styku so sieťou.
Žiadosti o vyjadrenie k existencii TKZ je možné zasielať aj v elektronickej forme e-mailom na: udrzba@heizeroptik.sk K žiadosti je potrebné pripojiť okrem Vašich podkladov (projekty, kat.mapy a pod.) s vyznačeným záujmovým územím, aj stručnú situačnú mapu, aby bolo zrejmé kde sa záujmové územie nachádza.
Pre kvalitnejšiu a rýchlejšiu spoluprácu si môžete vyplniť formulár "žiadosti na vyjadrenie o existencii TKZ spoločnosti HEIZER OPTIK s.r.o." ( otvoriť vo formáte pdf ) a vytlačený v 2 kópiách priniesť osobne na vyjadrenie, alebo alebo vytlačený a potvrdený scan zaslať na vyjadrenie emailom na udrzba@heizeroptik.sk. Na túto emailovú adresu je možné zasielať žiadosti na vyjadrenie k existencii TKZ FibreNet aj bez tohto vyplneného formuláru.

VYTÝČENIA SIETÍ SWAN

Spoločnosť Heizer Optik realizuje aj vytyčovanie optickej chrbticovej siete spol.SWAN,a.s. (v spoločných trasách aj spol. TurkTelekom International SK,s.r.o.) v meste Bratislava, pre ktorú vykonávala servis a údržbu siete. Vytýčenie realizujeme len na základe platného vyjadrenia, podľa ktorého je ešte uvedená realizácia vytýčenia spoločnosťou Heizer Optik. Ostatné vytýčenia Swan podľa nových vyjadrení realizuje nový servisný zástupca siete Swan spol.OTNS s.r.o. Žiadosti o vyjadrenie k sieti Swan je potrebné zasielat výlučne na e-mail: swansiete@otns.sk a žiadosti o výtýčenie výlučne na e-mail obchod@otns.sk. Vytýčenie siete SWAN, ku ktorej bolo vydané kladné stanovisko o styku s realizáciou Heizer Optik je možné dohodnúť na adrese: HEIZER OPTIK,s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, (budova AB2-č.dv.120), bez stránkových hodín, alebo telefonicky na čísle +421 908 94 88 00 ). K vytýčeniu siete SWAN je potrebné zaslat e-mailom na udrzba@heizeroptik.sk vyjadrenie spol.SWAN resp. spol.OTNS (komplet), stručnú situačnú mapu záujmového územia, kontakt na osobu prítomnú pri vytýčení a objednávku na vytýčenie adresovanú na HEIZER OPTIK s.r.o.

SERVIS OPTICKÝCH SIETÍ

Spoločnosť HEIZER OPTIK, s.r.o. vykonáva servis, správu a výstavbu optickej chrbticovej infraštruktúry diaľkových trás BA-KE pre fy FIBRE NET s.r.o. Predmetom činnosti na úseku servisu a správy optickej infraštruktúry je kompletná správa dokumentácie zapojení v sieti, výstavba a doplnenia prevádzkových súborov v sieti, údržba, opravy a vytyčovanie optickej siete. V súčasnosti spravujeme viac ako 350 kilometrov optickej siete FIBRE NET s.r.o..

Spoločnosť HEIZER OPTIK, s.r.o. vykonávala v posledných 15-tich rokoch komplexný servis a správu optickej chrbticovej infraštruktúry v Bratislave pre fy SWAN,a.s. Predmetom činnosti na úseku servisu správy optickej infraštruktúry bola kompletná správa dokumentácie zapojení v sieti, výstavba a doplnenia prevádzkových súborov v sieti, údržba, opravy a vytyčovanie optickej siete. V súčasnosti na základe reštruturalizácie spol.Swan prevzala, od r.2018, správu a servis siete dcérska spoločnosť swanu OTNS s.r.o.. Avšak spol.HEIZER OPTIK na základe dlhodobých a detailných znalostí vykonáva v sieti Swan aj naďalej špeciálne činnosti pri zložitejších prekládkach a realizáciách, posúdenia technických riešení prekládok a projektov a tiež údržbu a správu databázy zapojení a vyvedení v sieti Swan BA.
Okrem servisu optickej siete spol.FibreNet s.r.o. a siete spol.SWAN a.s. realizujeme aj servisné činnosti na vybraných úsekoch siete spol. TurkTelekom International SK,s.r.o. v meste Bratislava a blízkom okolí.

Prostredníctvom našej prevádzky v Bratislave zo servisných činností zabezpečujeme:

 • konzultácie a technická podpora pre zložky riadenia, správy a údržby prevádzkovateľov optických sietí
 • vedenie technickej dokumentácie od prevzatia stavby do prevádzky
 • vyjadrovanie sa k existencii optických telekomunikačných vedení a zariadení, ich vytyčovanie v teréne
 • kontrolné a poruchové merania
 • technická podpora a dohľad siete
 • konzultácie a návrhy technických riešení nových prvkov siete v prípade jej rozširovania
 • zamerania, dohľadania a lokalizácie prevádzkových a technických porúch všetkých prvkov optickej siete
 • definitívne odstránenie akýchkoľvek prevádzkových porúch HDPE rúrových trás
 • provizórne odstránenie akýchkoľvek prevádzkových porúch vzniknutých na trase O.K. podľa dohodnutých podmienok
 • zhotovenie „Návrhov technických riešení“ resp. Projektovej dokumentácie pre definitívnu opravu prevádzkových porúch
 • definitívne odstránenie akýchkoľvek prevádzkových porúch vzniknutých na trase O.K. podľa dohodnutých podmienok
 • dodávku materiálov potrebných pre definitívne odstránenie porúch