AUTORSKÉ PRÁVA

Informácie uvedené na týchto webových stránkach sú poskytované na základe našeho najlepšieho vedomia a svedomia a pochádzajú zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé. Za presnosť informácií na týchto webových stránkach, alebo za ich úplnosť a dostupnosť neručíme a nie je možné z nich vyvozovat akékolvek nároky. Spoločnost HEIZER OPTIK neprijíma voči fyzickým ani právnickým osobám žiadne záruky ohľadne využitia alebo spoľahlivosti informácií a názorov, ktoré sú na týchto stránkach reprodukované.

Spoločnost HEIZER OPTIK nie je reprezentantom žiadnych iných webových stránok, na ktoré je možné prejsť prostredníctvom týchto webových stránok, v dôsledku čoho žiadnym zpôsobom nezodpovedá za obsah a užitie týchto iných webových stránok, alebo za informace, ktoré sa na nich nachádzajú. Spoločnosť HEIZER OPTIK neposkytuje nikomu záruky za akúkoľvek formu straty alebo škody, ktorá by vznikla v súvislosti s využitím alebo spoľahnutím se na informácie, ktoré sú zprístupnené na niektorých z týchto webových stránok.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Použité názvy výrobkov, ochranné známky a chránené obchodné značky prináležia ich oprávneným vlastníkom. Použitie ochranných známok na týchto webových stránkach slúži výhradne k informačným účelom a nie je možné ho chápať ako údaj o volnej dispozíci s týmito názvami výrobkov a ochrannými známkami. Spoločnosť HEIZER OPTIK uznáva všetky názvy výrobkov a ochranné známky.